Formatioun zum Babysitter

Firwat dës Formatioun maachen?

Wärend engem Dag preparéiere mir dech op d’Aufgaben an d’Responsabilitéite vun engem Babysitter a vermëttelen dir dat néidegt Wëssen fir selbstsécher däin éischte Babysitting unzegoen.


Zilgrupp

D’Formatioun „Babysitter“ riicht sech un all Jonken, deen zum Zäitpunkt vun der Formatioun 15 Joer huet. No erfolegräichem Ofschloss vun der Formatioun ass et méiglech, sech um Site „Babysitting.lu“ ze registréieren.

Oflaf

An enger flotter Mëschung aus Theorie a Praxis léiers du d’Rechter an d’Flichte vun engem Babysitter kennen. Mëttels Rollespiller kriss du ee klengen Abléck an d’Kommunikatioun mat de Kanner a mat den Elteren. Och d’Entwécklung vum Kand däerf an dësem Kontext net feelen. D’Kenne vu verschiddene Kannerkrankheeten esou wéi dat richteg Reagéieren an engem Noutfall stinn ebenfalls um Programm vun dëser Formatioun. An engem ofschléissenden, ausféierlechen prakteschen Deel kriss du dann déi néideg Kompetenze vermëttelt fir dech selbstsécher op däin éischte Babysitting anzeloossen.

Formateuren & Formatricen

D’Equipe vun dynamesche Formateure besteet aus ausgebiltem Personal, déi alleguer am elisabeth – Kanner- a Jugendberäich schaffen. Si weisen eng jorelaang Erfarung an der Kannerbetreiung op, déi et hinnen erméiglecht dir dat néidegt Wëssen a Know-how op eng kompetent Aart a Weis ze vermëttelen.

Wat brauchs du fir d’Formatioun?

  •  Virun allem vill Loscht an eng gutt Laun